I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1.  Ông Trịnh Tiến Bảy                      – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Xuân Thắng             – Ủy viên
 3. Ông Đinh Phước Thọ                    – Ủy viên
 4. Ông Cao Trường Thụ                    – Ủy viên
 5. Ông Nguyễn Văn Lương               – Ủy viên

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 1. Ông Phạm Việt Thắng                      –  Trưởng ban kiểm soát
 2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung            – Thành viên ban kiểm soát
 3. Ông Nguyễn Quốc Hùng                  –  Thành viên ban kiểm soát       

III. BAN LÃNH ĐẠO

 1. Ông Đinh Phước Thọ                   – Tổng giám đốc
 2. Ông Nguyễn Huy                          – Phó tổng giám đốc
 3. Ông Nguyễn Lê Tuấn Vũ            –  Phó tổng giám đốc
 4. Bà Trần Nguyễn Kim Ngân         – Kế toán trưởng

IV.QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN

 1. Ông Nguyễn Văn Sơn                  – Giám đốc điều hành mỏ
 2. Bà Võ Thị Thúy Liễu                   – Trưởng phòng Tổ chức hành chính
 3. Ông Trương Tiến Thành             – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh & Đầu tư
 4. Ông Đỗ Ngọc Tùng                      – Phó phòng phụ trách – phòng KTSX & ĐT
 5. Ông Tô Duy Hanh                        – Quản đốc phân xưởng chế biến đá bê tông
 6. Ông Vũ Ngọc Khoái                     – Phó Quản đốc phân xưởng khai thác đá
 7. Ông Chu Văn Ngàn                     – Quản đốc nhà máy đá Granite