Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 1. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2024
 2. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ NĂM 2024 (dự thảo)
 3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 
 4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
 5. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
 6. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
 7. TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
 8. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (đã kiểm toán)
 9. TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2023
 10. TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2024
 11. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BCTC NĂM 2024
 12. TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM & BẦU CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT
 13. TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
  1. THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
  2. MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
  3. MẪU ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
  4. MẨU SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO CÁC ỨNG VIÊN
  5. QUY CHẾ BẦU CỬ
  6. Tải mẫu đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQTDownload   
 14. DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
 15. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 (dự thảo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *