Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2019

CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Km 50, QL 51, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu                                                      ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐT: 0254. 3876 139   – Fax: 0254.3876 814

Email: phuochoafico@yahoo.com

Website : phuochoafico.vn

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông

(  Tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi : Quý Cổ đông công ty cổ phần Phước Hòa Fico

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico và Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa Fico thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,cụ thể :

Ngày chốt danh sách cổ đông : 18 tháng 5 năm 2019

Mục đích : Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến ngày 30 tháng 05 năm 2019 (Thời gian và chương trình cụ thể sẽ có thông báo sau)

Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty cổ phần Phước Hòa Fico; tại trụ sở Văn phòng Công ty, Km 50 Quốc lộ 51, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

                                                                                          Trân trọng thông báo.                                                                                

                                                                         Bà Rịa Vũng Tàu,ngày 10 tháng 5 năm 2019

                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                

                                                                                                  CHỦ TỊCH                                                                                                

                                                                                                     (đã ký)                                                                                              

                                                                                                Trịnh Tiến Bảy

File:THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2019

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *