I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Ông Trịnh Tiến Bảy                    – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Cao Trường Thụ                 – Ủy viên
 3. Ông Đinh Phước Thọ                 – Ủy viên
 4. Ông Nguyễn Hoài Thu               – Ủy viên
 5. Bà Đỗ Thị Bích Thủy                  – Ủy viên

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 1. Ông Phạm Việt Thắng                      –  Trưởng ban kiểm soát
 2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung            – Thành viên ban kiểm soát
 3. Ông Nguyễn Xuân Hùng                  –  Thành viên ban kiểm soát       

III. BAN LÃNH ĐẠO

 1. Ông Đinh Phước Thọ                   – Tổng giám đốc
 2. Ông Nguyễn Huy                          – Phó tổng giám đốc
 3. Bà Trần Nguyễn Kim Ngân         – Kế toán trưởng

IV.QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN

 1. Ông Nguyễn Văn Sơn                  – Giám đốc điều hành mỏ
 2. Bà Trần Nguyễn Kim Ngân        – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
 3. Ông Nguyễn Đình Thế                 – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
 4. Ông Trương Tiến Thành             – Trưởng phòng Kinh doanh
 5. Ông Đỗ Ngọc Tùng                      – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kỹ thuật – Sản xuất và Đầu tư
 6. Ông Tô Duy Hanh                       – Quản đốc Phân xưởng Chế biến đá bê tông
 7. Ông Vũ Ngọc Khoái                    – Quản đốc Phân xưởng Khai thác
 8. Ông Chu Văn Ngàn                     – Quản đốc Nhà máy Đá Granite