I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Ông Cao Trường Thụ                      – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Đinh Phước Thọ                      – Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Hoài Thu                    – Thành viên HĐQT
 4. Bà Đỗ Thị Bích Thủy                      – Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Văn Phúc                   – Thành viên HĐQT

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 1. Ông Phạm Việt Thắng                      –  Trưởng ban kiểm soát
 2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung            – Thành viên ban kiểm soát
 3. Ông Nguyễn Xuân Hùng                  –  Thành viên ban kiểm soát       

III. BAN LÃNH ĐẠO

 1. Ông Hoàng Trung Kiên                – Tổng giám đốc
 2. Ông Nguyễn Huy                          – Phó tổng giám đốc
 3. Bà Trần Nguyễn Kim Ngân         – Kế toán trưởng

IV.QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN

 1. Ông Nguyễn Văn Sơn                          – Trưởng phòng Kỹ thuật-Sản xuất & Đầu tư; Giám đốc điều hành mỏ
 2. Bà Trần Nguyễn Kim Ngân                – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
 3. Ông Nguyễn Đình Thế                        – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
 4. Ông Trương Tiến Thành                    – Trưởng phòng Kinh doanh – Vật tư
 5. Ông Tô Duy Hanh                               – Quản đốc Phân xưởng Chế biến đá bê tông
 6. Ông Vũ Ngọc Khoái                            – Quản đốc Phân xưởng Khai thác
 7. Ông Chu Văn Ngàn                            – Quản đốc Nhà máy Đá Granite