BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG 2017.pdf

2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG 2017.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *