HỒ SƠ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018

THONG BAO MOI HOP DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2018.pdf

2. Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018

CHUONG TRINH DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2018.pdf

3. Phiếu đăng kí tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018

PHIEU DANG KI THAM DU DAI HOI CO DONG THUONG NIEN 2018.pdf

4. Phiếu đăng ký ủy quyền người khác tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018

PHIEU DANG KY UY QUYEN NGUOI KHAC THAM DU DAI HOI CO DONG THUONG NIEN 2018.pdf

5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT.pdf

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

BAO CAO KET QUA & KE HOACH CUA CTY.pdf

7. Báo cáo của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAO CAO CUA HDQT.pdf

8. Công khai tài chính năm 2017

CONG KHAI TAI CHINH NAM 2017.pdf

9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

TO TRINH V/V PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2017.pdf

10. Tờ trình về việc báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017

TO TRINH V/V BAO CAO CHI THU LAO HDQT, BKS NAM 2017.pdf

11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TO TRINH PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2018.pdf

12. Tờ trình phương án chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018

TO TRINH PHUONG AN CHI THU LAO HDQT, QKS NAM 2018.pdf

13. Tờ trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

TO TRINH PHUONG AN CHI TRA CO TUC BANG CO PHIEU TANG VONG DIEU LE.pdf

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *