ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 20/4, Công ty CP Phước Hòa FiCO đã tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018. Đại hội cổ đông thường niên Công ty Phước Hòa năm 2018 thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và trọng tâm hoạt động 2018; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Ngân sách và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *