TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Công ty Cổ Phần Phước Hòa FICO công bố một số tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2019:
(nhấp vào để xem & tải xuống)
 1. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
 3. QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
 4. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019
 5. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018
 6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
 7. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018
 8. TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
 9. TỜ TRÌNH ĐH THÙ LAO HĐQT,BKS NĂM 2019
 10. TỜ TRÌNH ĐH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019
 11. TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM & BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KÌ 2017 – 2022
 12. PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (tải về file .docx)
 13. PHIẾU ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (tải về file .docx)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *